La chica de Kyushu

Seicho Matsumoto

La chica de Kyushu

Narrativa Lejano Oriente-ko beste liburu batzuk

La gran travesía

Shion Miura

After Dark

Haruki Murakami

La mujer pulpo

Atsushi Nakajima

Idazlearen beste liburu batzuk

El expreso de Tokio

Seicho Matsumoto